Undervisning

Her finner du en rekke ulike undervisningsopplegg knyttet til vann og vassdrag. Undervisningsoppleggene er systematisert etter fag og trinn.

Undervisningsmateriell

"Vanndetektivene" (Basis for "Levende vassdrag- kurs)

Praktisk gjennomføring av undervisning ved elv og vann utviklet av Oslo Elveforum og Bærum kommune.
Undervisningsopplegget består av 6 forskningsoppdrag:

Biologisk mangfold

Undervisningsopplegg knyttet til biologisk mangfold ved vann og vassdrag utarbeidet av Miljølære.

Energi

 

Vannressurser

Undervisningsopplegg som omhandler vannets betydning for livsgrunnlaget. Utviklet av Miljølære.

Der mygg svømmer og døgnfluer lever lenge

Undervisningsopplegg om bunndyr.

Består av tre deler:

1) Grubleoppgaver i forkant.

2)Bunndyrjakt

3) Observere fangst av bunndyr

Passer for 3-10.trinn

Utviklet av Kari synnes på naturfag.no

Lenke til undervisningsopplegg

Trappa - eksempel fra Uranienborg skole

Lenker til andre nettsider

Feltundersøkelser

Vannkvalitet

Dette er en samleaktivitet der man samler inn informasjon om alt som kan påvirke eller være indikatorer for vannkvaliteten i området. I etterkant av undersøkelsene kan man vurdere om noe bør eller kan gjøres for å bedre vannets kvalitet.

Lenke til undersøkelse

Pattedyr i og ved vann

Formål: Kartlegge hvilke større dyr som lever i og ved vann, se på sammenhengen mellom forekomst og levemåte.

Lenke til undersøkelse

Smådyr i ferskvann

Formål: Kartlegge smådyr i elver, bekker og innsjøer. Se på sammenhengen mellom smådyr og miljøtilstanden.

Lenke til undersøkelse

Fisk i ferskvann

Formål: Kartlegge forekomst av fisk i ferskvann, og se på sammenhengen mellom forekomst og levemåte.

Lenke til undersøkelse

Fugleliv langs elver og vann

Formål: Kartlegge fuglelivet ved lokaliteten, se på  sammenhengen mellom forekomst og levemåte.

Lenke til undersøkelse

Planter i og ved ferskvann

Formål: Kartlegge plantelivet i og langs vann, og drøfte hva vegetasjonen har å si for dyrelivet i og langs vannet eller vassdraget.

Lenke til undersøkelse

Forsøpling av vannmiljøet

Formål: Du får kunnskap om hvordan forsøpling skader området (både som et estetisk problem og som forurensingsproblem)

Lenke til undersøkelse

Kulturminner langs elver og bekker

Formål: Let etter spor fra menneskelig aktivitet i fortiden langs vann og vassdrag.

Lenke til undersøkelse

Andre undersøkelser

Undervisningsvideo for lærere (biologi/vassdrag)

Kurs for lærere

Kompetansemål

Kompetansemål i skolen

Kompetansemål for 2. årstrinn, 4. årstrinn, 7. årstrinn, 10. årstrinn og Vg1 finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider, – Finn læreplan.