OM OSS

Levende Vassdrag er utviklet i samarbeid med Oslo Elveforum, Bærum Elveforum, Asker Elveforum og Oslofjordens Friluftsråd.

Her finner du informasjon om elvefora og elvegrupper på Østlandet og Vestlandet.

Vi vil legge ut mer informasjon om andre organisasjoner som jobber for med vassdrag. For å få det til må du gi oss beskjed!

Østlandet

Asker Elveforum

Asker Elveforum vil bidra til at vassdragene beholdes/rehabiliteres med bevart biologisk mangfold, god økologisk status og stor opplevelsesverdi. Vi vil engasjere barn og voksne til å bruke og beskytte de blågrønne strukturene. Asker Elveforum kommenterer regulerings- og byggeplaner og arrangerer elveturer.

Nettside: www.askerelveforum.no – Asker Elveforum
Facebook-side: https://www.facebook.com/askerelveforum 

Bærum Elveforum

Bærum Elveforum har som mål å verne og rehabilitere Bærums blågrønne struktur, beskrive vassdragene og kulturminner, og engasjere barn, unge og voksne til frivillig innsats.

Bærum Elveforum skal holde seg orientert om hva som skjer langs vann, elvestrekninger, bekker og dammer. Vi følger med på reguleringsplaner og byggesaker. Bekkeåpning er viktige oppgaver. Vi arbeider for at Ståvibekken, Levrebekken, deler av Stabekkvassdraget, Nadderudbekken og deler av Eiksbekken. Vi holder på med registrering av miljøtilstanden i Lomma og Sandvikselva, etter mønster av tilvarende registreringer i Isielva i 2016. Det er viktig å få kontroll med forurensning fra deponier og fyllinger, og hindre avrenning av gummigranulat og mikroplast fra kunstgressbaner til vassdragene våre.  Kulturminner knyttet til vassdragene, elvevandringer og vassdragsleden er andre viktige oppgaver.

Nettside: baerumelv.no

Lørenskog Elveforum

Lørenskog Elveforum vil bidra til øket interesse og opplevelse av våre vassdrag og tilhørende kulturminner, involvering av barn og unge, bidra til økt bruksverdi og tilgjengelighet til vassdragene, vern om og rehabilitering av vassdrag, bidra til gjenåpning av kommunens vassdrag, primært i byggesonen, samt bevisstgjøring av ansvar og roller hos de frivillige organisasjoner og kommunens etater.

www.lorenskogelveforum.no

Oslo Elveforum

Oslo Elveforum har som mål at byens vassdrag skal være friske og rene, åpne og tilgjengelige for befolkningen, informere om elvelandskapets natur og kultur og engasjere barn, unge og voksne til  frivillig innsats for miljøet.

Nettside: osloelveforum.no

Oslofjordens Friluftsråd

OF ble stiftet i 1933, og har hele tiden jobbet for at alle som bor rundt fjorden skal ha tilgang og muligheter til å bruke den og strendene rundt. Dette er landets viktigste rekreasjonsområde. Daglig bruker tusener av mennesker fjorden og strandområdene. Bruken varierer; en eller annen form for båt, på tur langs vannet, kanskje på en kyststi, overnattende i telt eller kystledhytte, nyter sommerens late dager ved en strand eller bruker fjorden til en mengde andre aktiviteter.

Hovedmål:

Fremme friluftsinteresser ved Oslofjorden gjennom sikring av arealer, ivaretakelse av allemannsretten og vern av strandsone, naturmiljø og kulturminner.

Gjøre Oslofjorden tilgjengelig for friluftsliv gjennom tilrettelegging, drift, forvaltning, vedlikehold og skjøtsel av friområder.

Stimulering til friluftsliv gjennom ulike typer service, aktiviteter, arrangement og informasjon.

Hvert år deltar flere tusen barn, unge, barnefamilier og andre på OFs mange aktiviteter. Vi har et variert aktivitetstilbud med kurs for skoler, barnehager og SFO, ferieaktiviteter, familiearrangement og guidede-turer.

Nettside: Oslofjorden.org

Oslo og Omland Friluftsråd

OOF er et av 24 friluftsråd i Norge og er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund. Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er et samarbeidsorgan med formål å arbeide for friluftsliv og naturvern, herunder sikring og bruk av friluftsområder i Akershus, Buskerud, Oppland og Oslo. 43 organisasjoner og 16 kommuner er medlem i OOF. OOF foreslo markagrensen i 1938, og har siden den gang særlig arbeidet som paraplyorganisasjon for bevaring av Marka og adkomstmulighetene i alle markakommunene. I tillegg fremmer OOF friluftsliv blant barn og unge gjennom blant annet å arrangere friluftsaktiviteter for barn, unge og familier.

Nettside: markanytt.no

Vestlandet

Bergen Elveforum

Hovedmålet er å gjøre byens vannmiljø til Bergens viktigste profilelement for nåværende og kommende generasjoner. Bergen Elveforum skal være en drivkraft og faglig støtte i dette arbeidet framover.

Nesttunvassdragets Venner

 

Mjåtveitelvens venner