Feltundersøkelser

Skoler over hele landet oppfordres til å utføre feltundersøkelser for på den måten å bedre vannmiljøet i sine lokale vassdrag. Kommunene har kartlagt status for alle vannforekomster i forbindelse med EUs vannrammedirektiv. Det er viktig at skolene vil være med å bidra med lokalkunnskap fra sitt nærområde. Ta kontakt med kommunen din, og hør hvor langt de har kommet i arbeidet med tiltaksplanene for å få et bedre vannmiljø.

Prosjektet er et samarbeid med Skolelaboratoriet ved Universitetet i Bergen. Hver skole kan drive med feltundersøkelser i sin nærliggende vannlokalitet i form av en bekk, elv og/eller et vann. Målet er at elevene skal ut å undersøke og gjøre seg kjent med vassdragene og samle inn data/informasjon som  kommunen har bruk for i sitt arbeid med å oppfylle Vanndirektivets krav om god eller meget god miljøtilstand.

Bidra med lokalkunnskap fra ditt nærområde. Foreta vannstandsmålinger, registrer vannkvalitet, forsøpling og biologisk mangfold i og langs vassdraget ditt!

1. Vannkvalitet

Dette er en samleaktivitet der man samler inn informasjon om alt som kan påvirke eller være indikatorer for vannkvaliteten i området. I etterkant av undersøkelsene kan man vurdere om noe bør eller kan gjøres for å bedre vannets kvalitet.

Lenke til undersøkelse

2. Pattedyr i og ved vann

Formål: Kartlegge hvilke større dyr som lever i og ved vann, se på sammenhengen mellom forekomst og levemåte.

Lenke til undersøkelse

3. Smådyr i ferskvann

Formål: Kartlegge smådyr i elver, bekker og innsjøer. Se på sammenhengen mellom smådyr og miljøtilstanden.

Lenke til undersøkelse

4. Fisk i ferskvann

Formål: Kartlegge forekomst av fisk i ferskvann, og se på sammenhengen mellom forekomst og levemåte.

Lenke til undersøkelse

5. Fugleliv langs elver og vann

Formål: Kartlegge fuglelivet ved lokaliteten, se på  sammenhengen mellom forekomst og levemåte.

Lenke til undersøkelse

6. Planter i og ved ferskvann

Formål: Kartlegge plantelivet i og langs vann, og drøfte hva vegetasjonen har å si for dyrelivet i og langs vannet eller vassdraget.

Lenke til undersøkelse

7. Forsøpling av vannmiljøet

Formål: Du får kunnskap om hvordan forsøpling skader området (både som et estetisk problem og som forurensingsproblem)

Lenke til undersøkelse

8. Kulturminner langs elver og bekker

Formål: Let etter spor fra menneskelig aktivitet i fortiden langs vann og vassdrag.

Lenke til undersøkelse

Andre undersøkelser

Resultater

Her kan du finne resultater fra undersøkelser som er lagt inn på hvert av elvene og bekkene i Oslo etter årstall.

Lenke